Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Jaarverantwoording 2021

Algemeen

In de ‘Jaarverantwoording 2021’ hebben we het kwaliteitsverslag en de jaarrekening van 2021 gebundeld. In dat jaar hebben we opnieuw te maken gehad met de gevolgen van corona (COVID-19). Dit heeft een grote impact gehad op zowel bewoners, mantelzorgers, medewerkers als vrijwilligers. Steeds was het anticiperen op de actuele ontwikkelingen en de gekozen overheidsmaatregelen. Ondanks de aandacht die corona heeft gevraagd hebben we ruimte kunnen vinden om de bedoeling steeds voorop te stellen en te werken aan vernieuwing en verbetering van de zorgverlening en ondersteunende processen.

Jaarverantwoording 2021 Cover

Medewerkers voelen zich steeds meer uitgedaagd om ruimte te creëren en zelf beslissingen te nemen om datgene in te zetten wat daadwerkelijk nodig is voor de bewoners. Niet langer zijn alleen de richtlijnen en werkprocedures leidend, maar juist het denken en handelen vanuit het perspectief van de individuele bewoner. Het staat buiten kijf dat alle medewerkers iedere dag opnieuw zich fantastisch inzetten om het goede te doen voor de bewoners. De Waalboog is reuze trots op de inzet en het doorzettingsvermogen van onze medewerkers en dankbaar voor alle hulp die we hebben mogen ontvangen van mantelzorgers en vrijwilligers.

De beperkingen die COVID-19 met zich meebracht, hebben natuurlijk hun weerslag gehad op de plannen die we hadden. Toch blikken we met tevredenheid terug op wat we voor ogen hadden toen we het kwaliteitsjaarplan voor 2021 opstelden. Het doel is en blijft om in te zetten op het welbevinden van bewoners; leven aan de dagen toe te voegen. In de sfeer, samenwerking en de werkwijze van zowel de zorgteams als van de ondersteunende teams, lag de focus op vier strategische beleidsthema’s:

  1. Persoonsgerichte zorg en welbevinden;
  2. Passende woonomgeving en inrichting van zorg-en dienstverlening;
  3. Voldoende en deskundige zorgverleners voor de verschillende (specialistische) doelgroepen;
  4. Slimme zorg met behulp van technologie.

Deze thema’s zijn zo essentieel dat deze de kern vormen van het nieuw te ontwikkelen strategische beleidsplan. In 2021 is in ieder geval het fundament gelegd om onze visie een passend vervolg-zo thuis als maar kan voelbaar te maken voor de bewoners en hun naasten.

 

Klik op onderstaande afbeelding om de volledige jaarverantwoording te bekijken.